kuadër edicionit tretë të Debatit Universitar i cili këtë vit është në foksuin  e Programit  Kombëtar Debatit Rinor për Modelin e Zhvillimit Social dhe Ekonomik Shqipërisë  zbatuar nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim(SCiDEV) dhe mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), është realizuar gjatë muajit dhjetor 2021 programi i ngritjes kapaciteteve. Gjatë këtij programi, të rinjtëdebatues u trajnuan nga ekspertë fushës me tematike të ndryshme si: Aktivizmin publik dhe politik, Përdorimi imjeteve digjitale për aktivizëm’, ‘Pjesëmarrja procesetvendimmarrëse: Arsimi i Lartë’. këtë seri trajnimeshstudentët u njohën nga afër me disa nga proceset vendimmarrësedhe përfshirjen e studentëve strukturat e Arsimit Lartë sistrukturat e sigurimit cilësisë, qeveria studentore, klubet dhe organizatat studentore, Ligjin mbi Arsimin e Lartë, etj.

Në vazhdimësi, SCiDEV e në traditë edhe të edicionit të kaluar do të nisë zbatimin e Fushatës Nga fjala tek veprimi” për mbështetjen e 12 të rinjve debatues për të vënë në jetë nismat e tyre bazuar tek aftësitë e fituara gjatë programit të zhvillimit tëkapaciteteve dhe debatit me fokus sektorin social dhe ekonomik të Shqipërisë.

Të rinjtë debatues, pjesë e programit të debatit, që kanë interes të përfshihen duhet të plotësojnë formën e aplikimit brenda datës 10 prill 2022.

12 të rinjtë e përzgjedhur do të punojnë me dy mentorë për të përgatitur një propozim/nismë konkrete për situatën social-ekonomike në Shqipëri në bazë të një analize paraprake dhe për tu angazhuar e prezantuar punimin/nismën e tyre. Studentët debatues interesuar nga 14 instituticonet pjesëmarrëse debat mund aplikojnë duke plotësuar këtë pyetësor.