Marjana Koçeku —

*Seri artikujsh blog “Youth Debate: A call to integrity”

E-qeverisja ka fituar shumë popullaritet në vitet e fundit, me shumë vende që përdorin teknologjinë e komunikimit të informacionit (TIK) për të modernizuar qeverinë, për të rritur efikasitetin dhe për të përmirësuar ofrimin e shërbimit publik. Si një përfitim shtesë, TIK pritet gjithashtu të zvogëlojë korrupsionin duke promovuar transparencën, duke paraqitur të dhënat qeveritare për vëzhgim nga publiku dhe duke automatizuar proceset qeveritare, duke kufizuar diskrecionin e zyrtarëve dhe duke kufizuar ndërveprimin e qytetarëve me nëpunësit.

 

Ndërhyrjet e TIK-ut mund të kategorizohen gjerësisht në dy lloje të ndryshme të ndërhyrjeve:

 

1) reformat transaksionare që kërkojnë të kontrollojnë dhe automatizojnë proceset qeveritare, të kufizojnë diskrecionin e zyrtarëve dhe të rrisin zbulimin e korrupsionit; dhe 2) reformat e transparencës që përqendrohen në një shtet më të hapur  dhe rritja e rrjedhjes së informacionit nga qeveria te qytetarët, duke i bërë veprimet e shtetit dhe agjentëve të tij më të dukshëm për qytetarët, shoqërinë civile dhe sektorin privat. shtrirja dhe ambicia e iniciativave publike të TIK janë jashtëzakonisht të gjëra dhe të larmishme dhe janë zbatuar në shumë sektorë tradicionalisht të prekshëm nga korrupsioni. Ndërsa taksat dhe kontratat e qeverisë janë fusha ku qeverisja elektronike është parë si një zgjidhje e qartë dhe e suksesshme e problemeve të korrupsionit në shumë shtete, në përgjithësi, vendet kanë investuar më pak në prokurimin elektronik sesa në buxhetin më kompleks ose sistemet e thesarit.

 

Si ndikon përdorimi i teknologjisë dhe informacionit në integrim?

 

Integriteti është një nga shtyllat kryesore të strukturave politike, ekonomike dhe sociale dhe në këtë mënyrë thelbësore për mirëqenien ekonomike dhe shoqërore dhe prosperitetin e individëve dhe shoqërive në tërësi.

Të veprosh me integritet do të thotë: të bësh atë për të cilën je caktuar dhe të jesh në gjendje të japësh llogari për atë që bën. Një organizatë etike është një organizatë që promovon praktikat e sjelljes etike tek njerëzit dhe organizatat me të cilat punon.

Respektimi i të drejtave të njeriut është një mjet kryesor përmes të cilit të gjitha llojet e organizatave mund të ndihmojnë në arritjen e një vizioni më të gjerë të shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse të përqafuara nga Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.

 

Luftimi i korrupsionit brenda sektorit privat, sektorit publik ose diku tjetër është një proces progresiv dhe në rritje. Kërkon angazhim të fortë nga menaxhimi te lartë dhe udhëheqësit. Kërkon një organizim sistematik me cilësi të lartë për të siguruar që përpjekjet anti-korrupsion të bëhen pjesë integrale e kulturës së korporatave, në të gjitha nivelet. Korrupsioni kërcënon integritetin e tregjeve, minon konkurrencën e ndershme, shtrembëron shpërndarjen e burimeve, shkatërron besimin e publikut dhe minon shtetin e së drejtës.

 

Duke parë sesi integrimi lidhet drejtpërdrejtë me korrupsionin, transparencën, llogaridhënien, po ashtu lidhja midis integrimit dhe përdorimit të teknologjisë dhe informacionit është e drejtpërdrejtë dhe ka një rol tejet të rëndësishëm në çdo sektor publik apo privat.