Programi Kombëtar i Debatit Rinor për Modelin e Zhvillimit Social dhe Ekonomik të Shqipërisë

Laboratori i Debatit Universitar – Nga Fjala tek Veprimi – Edicioni IV

Duke u bazuar në traditën tashmë të konsoliduar të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) për programin e debatit, si edhe në rigjallërimin e kulturës së debatit në nivel gjimnazi nga Organizata Liburnetik dhe në nivel universitar nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) si edhe në interesin e lartë të shfaqur, vazhdon me vitin e katërt të Programit Kombëtar të Debatit Rinor për Modelin e Zhvillimit Social dhe Ekonomik të Shqipërisë për 2021-2024. SCiDEV do të vazhdojë kështu Edicionin e katërt të Laboratorit të Debatit Universitar – Nga Fjala tek Veprimi (2022 – 2023).

 

 

 

PROJEKTI

Debati Universitar

Qëllimi

Qëllimi i projektit është të fuqizojë të rinjtë (studentët) për të qenë qytetarë proaktivë, të mirë-informuar dhe me mendim kritik e aftësi të të folurit në publik duke marrë pjesë në proceset vendimmarrëse në komunitetin e tyre si dhe në jetën publike.

 

Fushata “Nga Fjala tek Veprimi”

Mbështetja e 12 studentëve për të vënë në jetë nismat e tyre bazuar tek tematikat, idetë dhe aftësitë e debatit me fokus sektorin e arsimit të lartë i realizuar dhe promovuar nëpërmjet: mbledhjes së propozimeve nga studentët; mentorimin për realizimin e tyre, zbatimin dhe realizimin e ideve konkrete; advokimi dhe promovimi i tyre.

Rezultate

Kultura e debatit e konsoliduar në 12 universitete. Përforcimi i aftësive dhe mundësive për veprim në jetën publike të studentëve përmes aktivizimit offline dhe online si edhe zhvillimit të aftësive analizuese, kritike dhe komunikuese përmes debatit mbi modelin e zhvillimit social-ekonomik për të ardhmen. Ndërtimi i Rrjetit të Alumni dhe organizimi i Forumit Rinor të Debatit.

 

 

 

SCiDEV

Rreth SCiDEV

Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV) është një organizatë e pavarur që synon të mbështesë dhe nxisë zhvillimin ekonomik e shoqëror të qendrueshëman dhe demokratizimin në Shqipëri dhe rajonin më gjerë. Për të arritur këtë SCiDEV punon me aktorë në Quadruple Helix si akademia, shoqëria civile, institucionet publike dhe sektorin privat si edhe media. SCiDEV ka zbatuar me sukses 3 edicione të debatit universitar për integrimin, duke përmbushur jo vetëm rezultatet e pritshme e të parashikuara në projekt, por duke zgjeruar më tej aktivitetet e projektit dhe duke kapitalizuar në këtë përvojë për të zgjeruar impaktin e projektit.

Në vijim të këtyre përpjekjeve, SCiDEV përzgjedh, trajnon dhe përfshin çdo vit studentë nga universitete shtetërore e private në vend në një kampionat kombëtar debati ku skuadrat përfaqësuese të fakulteteve dhe universiteteve të ndryshme debatojnë mbi modelin zhvillimor të Shqipërisë si dhe mbi çështje me rëndësi për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Përpos trajnimit të vazhdueshëm  mbi strukturën e debatit, studentëve pjesë të Laboratorit të Debatit Universitar u ofrohet mundësia të aplikojnë për t’u bërë pjesë e Fushatës “Nga Fjala te Veprimi”, përmes së cilës studentët pjesëmarrës mentorohen për të advokuar përmes kërkimit shkencor dhe aktivizmit digjital për tematika socio-politike me interes rinor dhe publik në Shqipëri.

Përveç përfshirjes së universiteteve dhe studentëve, Edicioni i tretë i Laboratorit të Debatit Universitar tërhoqi edhe vëmendjen e mbështetjen e aktorëve nga sektori publik dhe privat.  Përmes mbështetjes financiare të  Agjencia Kombëtare e RinisëSCiDEV zgjeroi grupin e të rinjve përfitues nga program “Nga Fjala te Veprimi”  duke krijuar kushtet e duhura për vënien në praktikë të njohurive të përftuara nga pjesëmarrja në programin e debatit për aktivizim, kërkim dhe advokim për 15 të rinj nga Tirana, Korça dhe Shkodra përmes fushatës #Rinaktive. 

PROJEKTI

Burime

 

 

 

OSFA

Ky projekt realizohet me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipëri. OSFA ka një
traditë të konsoliduar në zhvillimin e programit të debatit për të rinjtë në Shqipëri sidomos me
shkollat e mesme.
Për më shumë rreth OSFA: https://www.osfa.al/